De goda krafterna och krigets regler!

Unikt sammansatt scenario inför Legoutställningen ”Byggdrömmar” på Hallwylska museet i Stockholm sommaren 2022. Bidraget kallas ”Räddningen” för att lyfta fram de goda positiva krafter som ändå finns, som en motpol mot allt det onda, hemska som i dag händer i vår närhet. Jag som driver projekt Bricksway har redan tidigare tagit ställning till solidaritet och ställer mig bakom Röda Korsets värdegrund. Liksom Röda Korsets neutrala ställning i konflikter skall bidraget och reportaget objektivt belysa folkrätt och fakta från trovärdiga källor. Att blunda för vad som händer i Ukraina, bara 75 mil från Sveriges gränser vore att förneka att kriget där alls pågår. Det mesta av bakgrundsinformationen har jag hämtat direkt från Röda Korset, där jag själv varit aktiv under många år.
Krigets lagar är ett annat namn för ”den internationella humanitära rätten”. Det är regler som har till syfte att humanisera krigföringen och begränsa lidandet i väpnade konflikter. Självklart vore det bäst om krig inte fanns, men så länge krig finns bidrar alltså krigets lagar till att göra dem mindre hemska. Reglerna säger bland annat vilka som är skyddade och inte får anfallas, och att man inte får använda vilka vapen som helst. Krigets lagar tar inte ställning till, eller är beroende av, vem som startade konflikten. Reglerna gäller bara i krig och de flesta reglerna finns i Genèvekonventionerna.” Röda Korset.

Förödelse efter branden på Södra Sjukhuset Ängelholm den 16/3-22. Branden blev omfattande och fem byggnader totalförstördes. Branden uppmärksammades som riksnyhet. Svåra bränder är bland det närmsta vi i Sverige kommer förödelse som kan liknas vid militära beskjutningar/bombningar. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/brand-pa-boenden-i-angelholm

Krigets lagar innebär till exempel att:
Civilbefolkningen ska skyddas och att civila objekt inte får anfallas. ​Mord, tortyr, stympning, gisslantagning samt grym och förnedrande behandling är förbjudet​.
Det är förbjudet att använda vapen eller stridsmetoder som orsakar överflödiga skador eller onödigt lidande. Till exempel så är kemiska stridsmedel förbjudna.
” Röda Korset.

Även i krig finns det regler som ska följas. Sårade och sjuka ska tas omhand och det är förbjudet att attackera sjukvården.

Vårdpersonalens skydd
Krigets lagar slår fast att sjukvårdspersonal, patienter, sjuktransporter och sjukhus ska skyddas. Sårade och sjuka måste tas omhand. Den som har störst behov av vård ska få det först – oavsett om det är en vän eller fiende.​ Det röda korset på en vit botten är skyddsemblem och markerar skyddet för sjukvård i krig. Personer, byggnader eller föremål som bär dessa emblem ska skyddas av parterna.” Röda Korset. Sjukvården har också annamat en specifik symbol du kan läsa mer om,

Det är främst ambulanser av den här typen som donerats till Ukraina. Bilen på bilden har (som det brukar heta) inget direkt samband med biståndet.

Blåljus I Samverkan
Insamlingsstiftelsen Blåljus I Samverkan är bildad med syftet att med insamlade medel kunna bistå kollegor inom Polis, Kustbevakning, Tull, Räddningstjänst och Ambulans-sjukvård i olika former. Insamlingsstiftelsens styrelse består av Poliser, Brandmän och Ambulanspersonal. Vi står upp för våra kollegor och med insamlade medel underlättar vi vardagen för våra kollegor och deras anhöriga.” Arbetet har också inriktats mot hjälp till Ukraina och fram till 25/5 har verksamheten levererat 7 ambulanser till Ukraina. Läs om olika ambulanser i Lego här Ambulanser genom tiderna.

Internationella Röda korset
Röda korset är världens främsta kris- och katastroforganisation. De följer strikt uppsatta regler om bl.a. neutralitet och tar aldrig ställning i konflikter. Hjälpen skall ges frivilligt och mottagaren behöver specificera vilken hjälp som behövs. Redan tidigt i kriget mot Ukraina bistod Internationella Röda Korset med 200 ton utrustning som kördes in med en lastbilskonvoj. Hjälpsändningen innehöll bl.a. livsmedel och filtar.

Bild från ett scenario med skademarkör och en första hjälpare från Röda Korset i Sverige. Arkivbild. Rikstävling Kristianstad 29/8 1992 med Röda Korsets Ungdomsförbund.

”Ofta är Internationella Rödakorskommitén (ICRC) den enda organisation som tillåts verka i konfliktdrabbade områden. De arbetar med att skydda civila, militärer, frihetsberövade personer samt med att skydda och vårda sårade och sjuka, efterforska och återförena splittrade familjer och med att utöva humanitär diplomati för att få de stridande att respektera folkrättens regler. ICRC ansvarar även för den centrala efterforskningsbyråns (Central Tracing Agency) verksamhet.” Röda Korset köper varor lokalt, utanför krigszonen, kombinerat med leveranser från sitt centrala katastroflager, för att bistå i Ukraina. Genom att skänka pengar till Röda Korset bidrar du till att rätt hjälp ges där behovet är som störst. ICRC samverkar med lokala Röda Korsföreningar i Ukraina. Läs mer Om Bricksway och Röda korsets värdegrund.

Skyddsrym och MSB
Symbolen för skyddsrum är en blå triangel mot orange bakgrund.
Det pågående kriget i Ukraina har mycket svåra humanitära konsekvenser såväl i Ukraina som i angränsande länder och även Sverige ställs inför utmaningar.Under flera år har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samarbetat med Ukrainska myndigheter inom området krisberedskap och katastrofhantering på olika sätt:
MSB bidrar i EU Advisory Mission to Ukraine (EUAM Ukraina) som handlar om att hjälpa ukrainska myndigheter att reformera den civila säkerhetssektorn. I denna insats ingår svensk personal från flera olika myndigheter.

När väldigt många personer via msb:s hemsida sökte information om var närmsta skyddsrym fanns kraschade sajten pga överbelastning. Detta rättades dock snabbt till.

I Sverige finns cirka 64 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns inrymda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter, och är utmärkta med en särskild skylt. I fredstid kan ett skyddsrum användas till annat. Skyddsrummen är utformade för ett visst antal personer. Om man använder skyddsrummet till så många människor som rummet är byggt för, ska man kunna vistas där utan avbrott i minst tre dygn. Skyddsrummen är byggda för att kunna skydda mot stötvåg och splitter från exempelvis en granatexplosion, brand samt kemiska stridsmedel och strålning från radioaktiva ämnen.” msb.

I krigets lagar finns tydliga regler som säger att allvarliga kränkningar mot den humanitära rätten kan utgöra brott och att individer på alla nivåer kan hållas personligen ansvariga för brotten. Individer kan alltså åtalas och fällas för gärningar som strider mot internationell rätt, så som krigsförbrytelser, folkmord eller brott mot mänskligheten.” Röda Korset.

Ukraina har redan bett Sverige om hjälp med att bygga upp landet igen. Bilden visar en grävmaskin med rivningsklo som källsorterar sten och metall efter branden på Södra Sjukhuset i Ängelholm.

Krigsförbrytelser
”Vissa konventioner, såsom Genèvekonventionerna, förpliktar alltså stater att åtala krigsförbrytare oavsett deras nationalitet, eller var de begick sina brott alternativt. År 2002 inrättades Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Det är det första permanenta organet som har jurisdiktion över allvarliga internationella brott, inklusive krigsförbrytelser, oavsett om de begåtts under en internationell eller icke-internationell väpnad konflikt.
Röda Korset.
Den 23/5 kom den första och fällande domen om krigsbrott i Ukraina där den 21-åriga ryska stridsvagnskommendören dömdes till livstids fängelse i domstolen i Kiev för att ha mördat en obeväpnad civilist enligt Sky news. Han följde sina order heter det. I krig finns bara förlorare.

Totalförsvaret i Sverige består av militära och civila krafter. Räddningstjänsten m.fl. ingår i det civila försvaret. Rapportering från krigsdrabbade städer i Ukraina säger att brandmän visar stor lojalitet till sitt yrke och stannar kvar för att bedriva räddningstjänst i det längsta. Kolla in en fin brandbil här Eget blåLJUS mödan värd!

Räddningstjänsten i Skånes Fagerhult övar på losstagning från kraschad bil.

Ett portabelt bensindrivet hydrauliskt brytverktyg som kan användas för att bryta sig igenom metall, enligt princip som ovan, värde 40.000 kr, har skänkts till Ukraina genom Blåljus i samverkan. Det levererades i mitten av maj monterat i en rescue-bil som även den genom insamling skänkts till Ukraina.

Bygget är modifieringar av officiella seten Downtown Fire Brigade 60216, år 2019: Assembly Square 10255, år 2017 (som inspirerats av byggaren ”Delta Brick” över internet) och slutligen längst till höger, Fire Brigade 60321, år 2022.
Ambulansen, en Mercedes Benz Sprinter Ambulans kan du läsa mer om.

Foto (c) 2022 Per-Olof Rhodin.